Czy nadajesz się na członka rady nadzorczej?

857
views

Zapraszamy do zmierzenia się z wybranymi pytaniami z egzaminu na członków rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa. 10 pytań z tematyki finanse. 

Test wielokrotnego wyboru

Miłej zabawy

Ps. Odpowiedzi w prywatnej korespondencji 

 

  1. Wynik określany jako EBIT:

a) jest odpowiednikiem wyniku brutto, czyli wyniku przed opodatkowaniem

b) jest odpowiednikiem wyniku z działalności gospodarczej,

c) uwzględnia koszty ogólnego zarządu,

d) uwzględnia przychody ze sprzedaży zbytecznych materiałów.

  1. Typowym przykładem ośrodka kosztów standardowych jest:

a) dział badawczo-rozwojowy,

b) dział marketingu,

c) wydział produkcji,

d) dział sprzedaży.

  1. Wstępna analiza sprawozdania finansowego obejmuje:

a) analizę dynamiki zwaną też analizą poziomą,

b) analizę struktury,

c) analizę wskaźnikową płynności i rentowności,

d) analizę kierunku i tempa zmian.

  1. Oceniając ryzyko walutowe należy odnieść się do danych bilansowych prezentowanych między innymi w ramach:

a) zapasów,

b) należności,

c) inwestycji,

d) zobowiązań.

  1. Fakt, iż wykazywany w bilansie przedsiębiorstwa składnik aktywów jest przez nie kontrolowany oznacza, że:

a) jest on własnością przedsiębiorstwa,

b) przedsiębiorstwo ma względną swobodę rozporządzania nim, decydowania o jego przeznaczeniu,

c) przedsiębiorstwo ponosi wszelkie ryzyko związane z owym składnikiem,

d) składnik ten ma charakter trwały.

  1. Do głównych użytkowników sprawozdań finansowych założenia koncepcyjne MSSF zaliczają:

a) zarząd,

b) kierownictwo średniego szczebla,

c) inwestorów,

d) kredytodawców.

  1. Wobec spółki za szkodę wyrządzoną zaniechaniem działania skutkującym niespełnieniem przez sprawozdanie z działalności wymagań ustawy o rachunkowości odpowiada:

a) członek rady nadzorczej,

b) kierownik jednostki,

c) kierownik jednostki lub członek rady nadzorczej,

d) osoba przygotowująca sprawozdanie z działalności spółki.

  1. Bezstronność biegłego rewidenta badającego sprawozdanie finansowe jednostki nie jest zachowana:

a) w każdym przypadku jeśli małżonek członka organu nadzorującego jednostkę jest pracownikiem tego biegłego,

b) jeżeli był w ostatnich trzech latach członkiem organu nadzorującego jednostki badanej,

c) jeżeli posiada udziały lub akcje w jednostce powiązanej z jednostką badaną,

d) osiągnął chociażby w jednym roku w ostatnich 5 lat co najmniej 40% przychodu rocznego z tytułu świadczenia usług na rzecz jednostki badanej.

  1. Rosnący wskaźnik EPS (zysk na jedną akcję):

a) oznacza, że przedsiębiorstwo coraz więcej inwestuje,

b) jest korzystny dla akcjonariuszy liczących na relatywnie wysokie dywidendy,

c) informuje, iż po większej ilości lat nastąpi zwrot kapitału wykorzystywanego na zakup akcji przy założeniu, że przedsiębiorstwo będzie generować zyski takie jak obecnie,

d) jest niekorzystny dla akcjonariuszy oczekujących dochodu wskutek spodziewanej zwyżki cen akcji, następującej między innymi pod wpływem rosnącego zysku.

  1. Amortyzacja:

a) jest kosztem,

b) jest wydatkiem,

c) koryguje się o nią wynik netto w rachunku przepływów pieniężnych metodą bezpośrednią,

d) w roku obrotowym odpowiada zmianie wartości aktywów trwałych bilansu.